Algemene voorwaarden

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle verbintenissen, offertes, verkoopovereenkomsten, die door Deketelaere nv worden aangegaan, onderworpen aan de laatste versie van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, de versie wordt aangeduid in de titel van de algemene verkoopsvoorwaarden.

De koper verklaart deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden als een integraal bestanddeel van de overeenkomst.

I. OFFERTEN EN BESTELLINGEN

Alle offerten zijn, tenzij anders vermeld, vrijblijvend.

Door ons een bestelling over te maken, in welke vorm deze ook is, verzaakt de koper formeel en onherroepelijk aan zijn eventuele eigen algemene en/of bijzondere aankoopvoorwaarden.

De koper wordt verondersteld akkoord te gaan met de inhoud van de bevestiging van de verkoper, indien hij niet binnen de twee dagen schriftelijk zijn eventuele opmerkingen aan de verkoper heeft doen kennen.

Elke bestelling is onherroepelijk en kan door de klant niet geannuleerd worden tenzij Deketelaere nv uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaat met de annulatie.

II. PRIJZEN

Onze prijzen zijn gebaseerd op onze kostprijzen bij onze leveranciers, de wisselkoersen, de douanerechten, de taksen, de lonen en de transportkosten in voege op datum van de verbintenis.

Alle wijzigingen die zich voordoen in één of meerdere der voornoemde elementen tussen de dag van de verbintenis en deze van de levering, geven aanleiding tot herziening van de prijzen.

De kilometerheffing wordt afzonderlijk berekend als volgt: 0,20€ per km heen en terug. De kilometerheffing wordt afzonderlijk op de factuur vermeld en is nooit inbegrepen in de verkoopprijzen van de goederen.

De BTW is niet inbegrepen in onze prijzen en is steeds ten laste van de koper.

III. WAARBORGEN

Wij behouden ons het recht voor ook nadat de verkoop bevestigd werd en zelfs wanneer de uitvoering van het contract reeds een aanvang heeft genomen, waarborgen van betaling te eisen, en zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van het contract uit te stellen of die zelfs te annuleren, indien deze waarborgen niet kunnen gegeven worden.

IV. LEVERINGSTERMIJN

Alle door ons opgegeven levertermijnen dienen beschouwd te worden als louter gegeven ten titel van inlichting, zelfs wanneer dit deel uitmaakt van een schriftelijke overeenkomst.

Achterstal in de leveringstermijn is geen reden tot weigering van de bestelling tenzij de afzegging uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is aanvaard.

V. LEVERING EN RISICO'S

De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs indien verkocht franco bestemming. Indien de levering overeengekomen is "franco op het werk" wordt hierdoor verstaan "op goed berijdbare baan en op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de gebruikte vervoermiddelen met volle ladingen."

Onze vrachtvervoerders hebben de opdracht de verharde en goed berijdbare weg niet te verlaten. Wanneer zij dit toch doen, op verzoek van de klant om de materialen zo dicht mogelijk bij het werk te kunnen lossen, geschiedt dit volledig op de verantwoordelijkheid van de klant, zowel wat eventuele beschadiging aan ons eigen materiaal betreft als beschadiging aan de eigendom van de klant of van die van derden.

Eventuele depannagekosten en nutteloos tijdverlies vallen steeds ten laste van de klant. Voor thuisbezorgingen beneden de €1.500 worden steeds vervoerskosten aangerekend. De koper is gehouden bij aankomst van de goederen onmiddellijk de juiste losplaats aan te wijzen.

De geloste goederen vertoeven op de plaats van de lossing op risico van de koper. Indien de aflading niet onmiddellijk kan geschieden, is de verkoper gerechtigd wachturen in rekening te brengen à rato van €75 per aangevat wachtuur. Indien voor de lossing beroep wordt gedaan op ons personeel en/of materiaal wordt deze supplementaire prestatie aangerekend à rato van €75 per aangevat uur.

Ondergrondse leidingen, vergaarbakken, putten en welk danige ondergrondse kunstwerken dienen duidelijk te worden afgebakend door de koper teneinde te beletten dat onze voertuigen hieraan schade kunnen berokkenen.

VI. TERUGGAVE VAN GOEDEREN/MATERIALEN

In principe neemt Deketelaere nv nooit geleverde goederen/materialen terug. Wanneer wij in uitzonderlijke en in bepaalde gevallen in de terugname toestemmen, dan geschiedt dit alleen voor ongebruikte en fris gebleven goederen/materialen, waarvan de verpakking nog ongeschonden is. Alleen volledige dozen van vloer- en muurtegels, alleen volledige palletten voor stenen, pannen, enz... komen dus in aanmerking. De eventuele terugbetaling kan slechts gebeuren tegen 70% van de oorspronkelijke gefactureerde waarde. De kosten van terugname worden aangerekend, kosten van terugname zijn bvb. manipulatiekosten op de koer, deze opsomming is niet limitatief.

VII. VERPAKKING

De verpakkingen bv. palletten waarvan de waarde afzonderlijk in rekening wordt gebracht, worden slechts terugbetaald indien ze in goede staat in onze magazijnen worden teruggebracht en dit op kosten van de klant en dit binnen de 45 dagen volgend op de levering. De verpakkingen die in slechte toestand terugkeren worden niet terugbetaald en blijven slechts gedurende 30 dagen ter beschikking van de klant. Na deze periode wordt deze verpakking vernietigd ten laste van de klant.

VIII. AANVAARDING EN KLACHTEN

De inontvangstname van de goederen sluit tevens hun aanvaarding in. Iedere opmerking dient bij de lossing op de leveringsbon vermeld te worden. Geen enkele klacht, met uitzondering van deze voor verborgen gebreken is nog ontvankelijk, na een termijn van 2 dagen na levering, noch na de plaatsing of de verwerking van de geleverde goederen.

In geval de verkoper de gegrondheid van de klacht erkent, zal zijn verplichting ertoe beperkt zijn tot de waarde van de betwiste goederen.

De verkoper is steeds gerechtigd de betwiste goederen te vervangen door identieke goederen en dit met uitsluiting van gelijk welke andere schadevergoeding. Geen enkele waarborg, van welke aard ook, wordt verstrekt voor materialen gekocht in lot, touvenant of 2de keuze.

IX. MONSTERS

Monsters worden slechts bij wijze van aanbieding gegeven of getoond. Afwijkingen qua tint en afmetingen kunnen geen aanleiding geven tot klacht, indien ze binnen de perken blijven van wat algemeen terzake aanvaard wordt.

Dit geldt tevens voor verschillen naar aanleiding van diverse leveringen en/of productietijdstippen.

X. NUANCERINGEN

Vele materialen zijn over het algemeen van licht naar zwaar genuanceerd. Om deze reden is het absoluut noodzakelijk alle stenen, tegels, pannen enz. van éénzelfde levering goed dooreen te mengen bij het verwerken ervan. Ingeval van bijlevering is een verschil in tint of nuancering niet te vermijden en wordt derhalve steeds aanvaard.

XI. VERGLAASDE TEGELS

Verglaasde tegels worden gekozen om hun mooie kleuren en gemakkelijk onderhoud. De glazuurlaag is evenwel niet onverslijtbaar. De weerstand aan slijtage van het email hangt af van de natuur van het email, de gebruiksintensiteit, de bijtende producten of stof (eventueel overgebracht door de schoenen) en van de bescherming van de vloer tijdens de voltooiingswerken.

De glanzende laag van sommige glazuren kan zijn initieel aspect verliezen bij gebruik. Dit verschijnsel wordt als normaal beschouwd en kan geen enkele klacht rechtvaardigen.

XII. BETALINGEN

Al onze facturen zijn betaalbaar te Ruddervoorde. Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar contant, zonder korrting.

Geen enkele afhouding voor waarborg of enige andere reden mag door de koper gedaan worden. Alle inningskosten en kosten van onbetaalde wissels zijn ten laste van de koper.

Alle facturen met een totaalbedrag lager dan €150 (BTW exclusief) worden automatisch en van rechtswege vermeerderd met een administratieve kost van €7, dit evenwel met uitzondering van de goederen/materialen die aangekocht worden in de shop en onmiddellijk betaald worden.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven, welke berekend is op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum van intrestvoet van 8%.

Alle verschuldigde bedragen worden bovendien verhoogd:
- Met 10% op het deel van het bedrag kleiner dan €8.500.
- Met 5% op het deel van het bedrag tussen de €8.500 en €17.500.
- Met 2,5% op het deel van het bedrag van het bedrag boven de €17.500.

Met een minimum van €50 en een maximum van €2.500, ten titel van onherleidbare forfaitaire schadevergoeding van buitengerechtelijke incasseringskosten, onverminderd het recht van de koper om overeenkomstig artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek, betalingstermijnen te vragen.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenis uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd het recht van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten, een aangetekend schrijven door de verkoper gericht aan de koper zal hiertoe volstaan.

XIII. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot de volledige betaling van de prijs.

Ingeval de goederen verkocht worden door de koper cedeert de koper aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop.

Bij niet betaling van de goederen is de verkoper tevens gerechtigd zijn goederen terug te halen en dit op kosten van de verkoper. De door de koper eventuele betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van alle mogelijke kosten en ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop door ons.

XIV. HOOFDELIJK EN ONDEELBAAR

De personen die de bestelling en/of verkoopovereenkomst ondertekenen, voor of in naam van de klant, verklaren zich hoofdelijk en ondeelbaar schuldenaar voor de verbintenissen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

XV. GESCHILLEN

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brugge bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.