Disclaimer & privacy beleid

De website (https://www.deketelaere-bouw.be) (hierna de Website) is eigendom van Deketelaere nv (hierna “Deketelaere”).

Contactgegevens

Naam: Deketelaere nv

Adres: Sijslostraat 78, 8020 Ruddervoorde

Telefoonnummer: 050 27 74 17

E-mailadres: info@deketelaere-bouw.be

Ondernemingsnummer: BE 0406.410.303

Rechtspersonenregister: Rechtbank van Brugge

1 Algemeen

Door de toegang tot en het gebruik van de Website, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud de gebruiksvoorwaarden en verbindt deze zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Een “Gebruiker” (verder ook “Je” of “Jou” genoemd) in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden is eenieder die onze Website bezoekt en gebruikt om informatie op te halen, ongeacht of deze overgaat tot een registratie.

De Gebruiker wordt geacht eveneens kennis te nemen van onze Privacyverklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de Website vermeld worden.

Deketelaere behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de Gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

2 Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website en haar andere Gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van de Website mag niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:

  • Softwareprogramma’s gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is geenszins limitatief.
  • De Website en haar gegevens gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.
  • Andere Gebruikers stalken en/of andere Gebruikers trachten te overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

3 Maatregelen

Deketelaere behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. Deketelaere behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk.

Daarnaast kan Deketelaere de Gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op de Website geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De Gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen.

Indien de Gebruiker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij Deketelaere binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. Deketelaere zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

4 Beperking van aansprakelijkheid

Alle informatie op de Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. De Gebruiker mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Elk gebruik dat de Gebruiker maakt van de informatie op de Website is volledig op eigen risico.

Deketelaere besteedt veel aandacht en zorg aan haar Website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Deketelaere niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de Gebruiker onjuistheden zou opmerken, kan hiertoe contact worden opgenomen met de webbeheerder.

Deketelaere kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de Website of in mailings, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Website, door virussen, computermisdrijven, hacking en dit zelfs indien Deketelaere gewaarschuwd werd voor deze schade. Deketelaere kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het uitvallen of eventuele disfuncties van het contactsysteem. Deketelaere is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via haar Website.

Bouwpunt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze Website.

Deketelaere kan ten allen tijde de inhoud van de site (links inbegrepen) zonder aankondiging of kennisgeving aanpassen, wijzigen of aanvullen. Deketelaere geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

Deketelaere kan in geen geval tegenover wie dan ook, op direct of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de Gebruiker.

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Deketelaere verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

5 Intellectuele eigendomsrechten

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze Website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Deketelaere en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze Website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Deketelaere, haar tag lines, logo(s), kleurencombinatie en iedere handelsnaam die wij zelf gebruiken op ons Platform worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

De Gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Deketelaere of van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan Deketelaere. Eventuele feitelijke of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker.

6 Bescherming van persoonsgegevens

Deketelaere hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Hoewel de meeste informatie op deze Website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de Gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en informatieverstrekking. Door zijn of haar persoonsgegevens aan Deketelaere te verstrekken geeft de Gebruiker aan Deketelaere uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierna vermelde doeleinden.

Deketelaere verzamelt de persoonsgegevens aangaande de Gebruikers, op basis van de gegevens die zij haar op de Website dan wel door het invullen van een contactformulier of via een e-mailbericht hebben meegedeeld. Deketelaere verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verspreiden aan derden, tenzij de wet Deketelaere hiertoe verplicht of indien de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom verzoeken. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door de interne diensten van Deketelaere worden gebruikt met het oog op het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven en/of informatieve e-mails en om je op de hoogte te houden van onze dienstverlening en om je gevraagde informatie te bezorgen. Deketelaere gebruikt je gegevens ook voor eigen marketingdoeleinden.

De Gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventueel correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Deketelaere nv, Sijslostraat 78, 8020 Ruddervoorde, info@deketelaere-bouw.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van diens persoonsgegevens.

Indien nodig kan de Gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Deketelaere kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs de gebruiker naar de Website gekomen is of waarlangs de Gebruiker die verlaat. Dit maakt het voor Deketelaere mogelijk om de Website permanent te optimaliseren voor de Gebruikers. 

7 Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de Website kunnen cookies op de harde schijf van de computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de Website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende Gebruiker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de Gebruiker op andere websites na te gaan. De internetbrowser laat de Gebruiker toe dat het gebruik van cookies wordt verhinderd, dat de Gebruiker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de Gebruiker de cookies nadien van zijn of haar harde schijf verwijdert. De Gebruiker kan hiervoor de help-functie van de internetbrowser raadplegen.

Deze Website maakt o.a. gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google"). Google Analytics maakt gebruik van “cookies" om de Website te helpen analyseren hoe Gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de Website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Gebruiker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De Gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn of haar browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Deketelaere wijst de Gebruiker er echter op dat hij of zij in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze Website kan benutten. Door gebruik te maken van deze Website geeft de Gebruiker de toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie over onze cookies vind je in onze Cookie Statement op onze website.

8 Diverse bepalingen

Deketelaere behoudt de vrijheid om de Website te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

De titels die wij in onze gebruiksvoorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten. 

9 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement (gerechtelijk arrondissement Brugge).